Mr. Googly Goo

Mr. Googly Goo wishes he had two eyestalks!

Mr. Googly Goo has only one eyestalk

I have one eyestalk, but I’d rather have two!

I have one eyestalk, but I'd rather have two!

More Mr. Googly Goo