Mr. Googly Goo has only one eyestalk!

I have one eyestalk, bug I'd rather have two!

I have one eyestalk, but I'd
  rather have two!

See the Googly Goo cartoon.